Strona główna / Obsługa klienta / Dział Zbytu / Zawarcie umowy – zmiana Odbiorcy
Zawarcie umowy – zmiana Odbiorcy

Zawarcie umowy – zmiana Odbiorcy

Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy:

   
  Odbiorca indywidualny:
   
 • Pisemny Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której mają być świadczone usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, tj.:
    • akt notarialny,
    • wypis z Księgi Wieczystej,
    • umowę najmu, dzierżawy,
    • inny dokument, z którego tytuł prawny będzie wynikać,
    • akt zgonu,
    • ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
 • Jeżeli wniosek dostarczony będzie listownie, należy dołączyć kopie ww. dokumentów.
 • Jeżeli osobiście, dokumenty będą tylko do wglądu w punkcie obsługi klienta w siedzibie Spółki w Ustroniu.
 • Uwaga! Błędne wypełniony Wniosek weryfikowany będzie listownie lub telefonicznie.

 

Odbiorca prowadzący działalność gospodarczą:

 • Pisemny Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Do Wniosku załączamy dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą tj.:
  • dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • wypis z Ewidencji Działalności,
  • dokumenty potwierdzające numery NIP i Regon,
  • ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
  • pozwolenie wodnoprawne.
 • Uwaga! Błędne wypełniony Wniosek weryfikowany będzie listownie lub telefonicznie.

 

Dodatkowo informujemy, że zmiana odbiorcy związana jest ze złożeniem pisemnego Wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez poprzedniego użytkownika/właściciela nieruchomości, do której wykonane jest przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne.

Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt